Là giải pháp lưu trữ và vận chuyển sản phẩm, đảm bảo sản phẩm được giữ ở nhiệt độ đúng yêu cầu, tránh các tác hại tiêu cực đến chất lượng do thay đổi về nhiệt độ gây ra